POSLOVNI PLAN
POSLOVNI PLAN
Početna > Elaborat

Mišljenja i iskustva korisnikov softvera Elaborat

"Elaborat vas oslobodi znatnog dijela rutinskih zadataka kod izrade studija ekonomske isplativosti ulaganja. Korištenje ovog visokokvalitetnog alata vam pruži više vremena za pažljivo procjeno ulaganja, što je i suština učinkovite politike ulaganja."

dr. Karlo Rolih
LUKA KOPER, d.d.


Poslovni-plan - informacije

Izrada investicijske studije

Kako izradimo poslovni plani ili investicijsku studiju s nekoliko klikova (i, naravno,unosom podataka)

S programom Elaborat se radi brzo, efikasno i kvalitetno.

 • Na početku otvorimo glavni prozor

  Izračuni

 • 1. Odredimo osnovne parametre studije ili poslovnog plana
 • 2. Unesemo grupe proizvoda za koje ćemo prikazivati prihode i troškove
 • 3. Unesemo podatke o planiranim investicijama u osnovna sredstva
 • 4. Unesemo povijesne podatke
 • 5. Unesemo atipične poslovne događaje
 • 6. Unesemo kalkulativne podatke - prihode i troškove
 • 7. Unesemo planirane dugoroćne kredite
 • 8. Izračunamo rentabilnost investicije i osjetljivost

  Svi izračuni so sa time izrađeni i možemo ih ispisivati.

  Unos teksta, komentara itd.

 • 1. Sažetak i opšti podaci
 • 2. Djelatnost, analiza prodajnog tržišta ...

  Izrada grafikona

 • 1. Izrada grafikona

  Izrada konačnog dokumenta i ispis

 • 1. Izrada konačnog dokumenta i ispis

  Glavni prozor

  Svi izračuni se izrade na lijevoj strani glavnog prozora, gde se pomičemo od prozora do prozora i unosimo podatke. Izračuni se rade usput, kad se izadje iz prozora. Može se upotrebiti i gumb "Ukupni preračun podataka".

  Kad smo zaključili sa unosima, imamo gotove sve izračune. Ako neki podatkak promijenimo, upotrebimo gumb "Ukupni preračun podataka".

  Gumbe na desnoj strani prozora upotrebimo za pisanje tekstova, izradu grafova i izradu konačnog dokumenta.

  Gumb "Ukupni preračun podataka" možemo upotrebiti bilo kada. Ako nisu unešeni svi podatci, koji su neophodni, program na to upozorava. Ako su unešeni nelogični podatki, program na to upozorava i podatke sam ispravi, gde je to moguće.  Prozor br. 1 - Uvijeti poslovanja


  U prozoru Uvijeti poslovanja odredimo osnovne parametra projekta:
  • Upotrebu povijesnih podataka
  • Način podjele amortizacije po grupama proizvoda
  • Način unosa podataka (godišnje, mjesečno)
  • Početak i trajanje projekcije ....
  Prozor br. 2 - Vrsta proizvoda

  Moguć je rad sa jednom grupom za cjelokupno poslovanje ili sa više grupa proizvoda, koje upišemo u prozor "Vrsta proizvoda"

  Prozor br. 3 - Investicije u osnovna sredstva

  upotrebimo tako, da:
  1.Pritisnemo gumb "Investicije u osnovna sredstva" in unesemo podatke o investicijama.

  2. Pritiskom na gumb "Prijenos plaćanja osnovnih sredstava - plaćanje kod nabave", odredimo datume plaćanja, koji su jednaki datumom nabave osnovnih sredstava.

  3. Kad želimo datume plaćanja mijenjati (npr. u slućaju plaćanja po situacijama), to uradimo u prozoru "Određivanje plaćanja za osnovna sredstva".  U prozoru 3.1. - Investicije u osnovna sredstva u polju
 • "Vrsta proizvoda" određujemo vrstu proizvoda, za koju će se obračunat amortizacija za određenu investiciju
 • "Opravdane investicije" određujemo opravdanost u slućaju izrade raspisne dokumentacije
 • "Konverzijski faktor" upisujemo faktor za cost benefit analizu
 • "Porezna olakšica" upisujemo postotak porezne olakšice.

  Prozor br. 4 - Evidencija izdat. za građevinarstvo Taj prozor je veoma specifičan i upotrebljava se za izradu studija za građevinarstvo (gde su izdatci istovremeno investicije u zalihe nedovršene proizvodnje; kod prodaje se zalihe smanjuju i pretvaraju u troškove.

  Prozor br. 5 - Povijesni podaci

  U najvećem broju slučajeva želimo kao polazište upotrebiti povijesne podatke. U prozoru "Uslovi poslovanja" možemo izabrati i rad bez povijesnih podataka.  Prozor br. 5.1 - Račun dobiti i gubitaka v prošlosti. Unosimo podatke za bar zadnju godinu poslovanja.  Prozor br. 5.2 - Bilanca. Unosimo podatke za bar zadnju godinu poslovanja odnosno za sve godine, za koje smo unijeli račun dobiti i gubitaka.  Prozor br. 5.3 - Postojeći dugoročni krediti. Unosi se podatke o postojećim kreditima i to neotplaćeni dio glavnice, broj neotplaćenih anuiteta, kamatnu stopu i klikom izradi se plan otplate. Moguće je prijevremena otplata kredita.

  Broj kredita nije ogranićen. Kao rezultat može se na kraju ispisati plan otplate svih kredita na mesećnoj razini; ukljućeni su i novi krediti)  Prozor br. 6 - Atipični poslovni događaji


  Kad završimo za unosom povijesnih podataka otvorimo sledići prozor (br. 6) s poćetnom bilancom i već izračunatim danima vezivanja. Ovaj prozor omogućava;
  • Unos atipičnih poslovnih dogadjaja (najam i vraćanje kratkoročnih kredita, prodaju osnovnih sredstava, kupnju ili prodaju vrijednosnih papira itd.)
  • Unos podatka o povećanju ili smanjenju poreske osnovice (osim za investicije)
  • Izradu projekcije iz povijesnih podatka (izradu kalkulacija)
  Prozor br. 6.1 omogućava unos praktićki svih poslovnih događaja, koji nisu povezani sa prodajom ili nabavom usluga i proizvoda. Npr. vraćanje kratkoročnog kredita unosi se tako, da se klikne gumb "Kratkoročni krediti", pritisne gumb "Novi upis" i upiše datum, opis i u polje Knjigovodska vrijednost negativni iznos (negativni, jer se smanjuje knjig. vrijednost) i isti iznos u polje Tržišna vrijednost.

  Prodaja osnovnog sredstva se upisuje na jednak način, medjutim knjigovodska vrijednost u pravilu nije jednaka tržišnjoj vrijednosti pa upisani iznosi nisu jednaki. Na osnovu te razlike program avtomatski evidentira vanredne prihode ili rashode. U novčanom toku priliv od prodaje je jednak tržišnjoj vrijednosti.  Kad izađemo iz prozora br. 6, otvara se nam mogućnost izrade kalkulacja iz povijesnih podatka ili samo preračuna podatka.  Kod projekcije iz povijesnih podatka možemo upotrebiti obični ili verižni indeks. Medjutim najlakše je izraditi projekciju bez promijena i onda promijene izraditi u prozoru Kalkulacije.  Prozor br. 7. - KALKULACIJE

  Prozor br. 7. - KALKULACIJE.Slijedeža faza je unos ili samo promijena kalkulativnih podataka (u slućaju, da smo izradili avtomatsku ekstrapolaciju povijesnih podataka). Dakle, unos prihoda i troškova sa investicijom i bez investicije.
  Unos je moguć na godišnjoj ili mijesečnoj razini.  U prozoru 7.2, to je godišnja kalkulacija, unosimo novu kalkulaciju sa gumbom "Novi upis" za prvu godinu. Za ostale godine program kopira podatke.

  Program kod ekstrapolacije povijesnih podataka prenosi i dane vezivanja koji utiću na visinu potraživanja, zaliha i obaveza do dobavljača i sve to utječe na novćana sredstva.

  Pošto povijesni podaci nisu podeljeni na fiksne i variabilne, gumb "Promeni - dani vezivanja - pomoć" omogućava brzu promijenu tih troškova uz automatsko prilagođavanje dana vezivanja za zalihe.

  Promijene u kalkulacije unose se rućno za svaku godini ili u tabeli (gumb "Tabela") ili automatski sa gumbom "Promeni", koji omogućava promijenu sa običnim ili lančanim indeksom. Na sličan način se može mijenjati i dane vezivanja.

  Sa gumbom "Sezonska distribucija" možemo odrediti opseg poslovanja po mjesecima, koji je u slučaju da ova mogućnost nije upotrebljena, jednak u svim mijesecima.

  Gumbi "Analitički podaci" otvarajo prozore za unos analtičkih podataka za sve kategorija. Analitički podaci mogu se automatski prijenijeti u kalkulaciju.  Prozor br. 8 - Izračun obrtnih sredstava ne traži unosa nego informira o strukturi i iznosu potrebnih obrtnih sredstava. Uvid i ispis je moguć za svaki mijesec projekcije.  Prozor br. 9 - Privremena struktura financiranja korisnika programa informira o strukturi financiranja prije unosa dugoročnih kredita i omogućava uvid u stanje novčanih sredstava po mijesecima (sa gumbima Novčani tok, Prilijevi, Odlijevi ispisuje se novćani tok i saldo novćanih sredstava)

  Na osnovi toga korisnik utvrđuje, dali je potreban kredit,kada, u kojem iznosu i za koje vrijeme.  Prozor br. 10 - Financiranje ulaganja s kreditima

  U taj prozor unosi se kredite potrebne za planirano poslovanje. S pritiskom na gumb "Izradi plan" izradi se plan otplate in prenosi u sve potrebne izračune.  Prozor br. 11 - Rentabilnost investicije

  U tom prozoru računa se različite vrste rentabilnosti investicije : financijska, ekonomska i rentabilnost nacionalnog kapitala (terminologija prema uputstvu "Guide to Cost Benefit analysis..."") Za izradu investicijskog elaborata za banke dovoljno je rad u prozoru broj 1 dok za raspise treba upotrebiti i ostale prozore.  Prozor br. 11.1 - Izračun financijske rentabilnosti(terminologija prema uputstvu "Guide to Cost Benefit analysis...") . Svi podaci su pripreljeni i treba samo unijeti diskontnu stopu i pritisniti gumb "Izračun". Sa gumbima plave boje ispisujeu se rezultati kao i podaci iz kojih proizlaze izračuni.

  Sa gumbom "Analiza osijetljivosti investicije" otvara se prozor u kojem se računa osijetljivost investicije na različite (i komibinirane) promijene kod kolicine, cijene, troškova, plata, poreza in investicije. Rezultati se pohranjuju i ispisuju.  Prozor br. 12 - Završna struktura financiranja
  Taj prozor samo prikazuje rezultate izračuna i omogučava komentar i ispis.  Prozor br. 13 - Terminski plan je prozor, u kojem program automatski evidentira poslovne događaje u vezi za investicijom, početkom prodaje i početka kreditiranja. Sve poslovne događaje može se mijenjati, brisati, dodavati nove.

  Prozor br. 14 - Račun dobiti i gubitaka, bilance, novčani tokovi je prozor, gde je cca 30 ispisa povezanih sa citiranom suštinom.

  Osnovna ideja je, kako treba svaku sintetićku stavku dokumentirati analitički. Npr. iznos otplate kredita u novčanom toku je jedan iznos za jednu godinu, medjutim u analitičkom ispisu je pregled otplate svih kredita po vrstama i mjesecima sa kontrolnom sumom na godišnjoj razini.

  Dakle, sve je več izračunato i ovde se proverava rezultate i odredjuje ispise za završni dokument.  Prozor br. 15 - Usporedba projekata omogućava usporedbu različitih varianta kao i različitih projekata. Uspoređuje se rentabilnost investicije (NSV, relativna NSV, ISR, doba vraćanja), računi dobiti i gubitka i analiza osijetljivosti.

  U toj fazi svi podaci su več izračunati.  Prozor br. 16 - Pokazatelji uspiješnosti poslovanja Potreban je samo unos podataka o broju zaposlenih (koji još nisu bili unešeni) i klik.  Prozor br. 18 - Sažetak i opšti podaci

  U prozoru Podaci o investitoru upisuju se opšti podaci o investitoru, njegovoj historiji i razvoju, managementu itd.
  U prozoru Autori i odgovorne osobe uspisuje autore elaborata i odgovorne osobe za izvođenje.
  U prozoru Sažetak več su sabrani podaci o rezultatima izračuna i potreban je samo komentar.  Prozor br. 18.3 Sažetak Izračuni več postoje. Upisujemo samo komentar.

  Prozor br. 19: Djelatnost, analiza prodajnog tržišta ...

  Unapred su predviđena sva značajnija poglavlja, koja mogu objasniti investiciju. Sa gumbom "Naslov poglavlja - uključi" unose se unapred predviđena podpoglavja. Dakako, može se jih brisati, promenjivati...

  Pored toga u prozoru broj 20 postoji neograničen broj prozora za unos tekstova.

  Prozor br. 21 Izrada grafikona

  Grafe se može raditi pojedino (ako želite mijenjati boje, tipe grafova itd.), inače se izrade avtomatski. Grafične editore može se upotrijebiti i za prikaz drugih grafičkih suština (fotografija itd.)  Izrada dokumenta u PDF formatu i izpis

  Dokument (Investicijski elaborat, poslovni plan, sanacijski plan ...) u konačnoj fazi izradimo u prozoru "Sadržaj elaborata". U programu ima više od 170 mogučih ispisa, koje unosimo u prozor "Sadržaj elaborata" sa time, da u bilo kojem prozoru pritisnemo gumb "Ispis" i izaberemo opciju "Uključivanje ispisa u sadržaj".

  Prozor ima puno funkcija, koje olakšaju rad. Moguče je avtomatsko numerisanje stranica, mijenjanje naslova, pohranjivanje sadržaja i kod sledečeg projekta uvoz več izrađenog sadržaja, ispis cjelokupnog dokumenta na printer ili u PDF file (uključuje i ispis naslovne stranice i sadržaja). Iz tog prozora moguče je otvarati druge prozore i dopunjivati tekstove ....

  Kako izgledaju dokumenti? • 

  Poslovni načrt

  Poslovni plan